Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Prohlášení o ochraně soukromí


Ochrana osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) a dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů

Město Protivín
Masarykovo náměstí 128
IČO: 00250023
Datová schránka: x48bszz
Telefon: +420 382 203 333
E-mail (podatelna): posta@muprotivin.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. David Kostohryz
Telefon: +420 382 203 338
Mobil: +420 777 985 984
E-mail: kostohryz@muprotivin.cz

Pojmy

Subjekt údajů

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Citlivý údaj

Zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Zpracovatel OÚ

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

Účel zpracování OÚ

Činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování OÚ

Zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. PO zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje OÚ

Fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

Příjemce OÚ

Fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Zpracování OÚ

Jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Automatizované rozhodování ani profilování subjektů organizace nepraktikuje.

Principy zpracování osobních údajů

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování
 • Účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely)
 • Minimalizace OÚ (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)
 • Omezené uložení (OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy)
 • Integrita a důvěrnost (OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Zpracování osobních údajů

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

Plnění právní povinnosti

Právní předpis po správci požaduje, aby OÚ zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

Ochrana životně důležitého zájmu

Případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Práva subjektu

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • Informace o účelech a právním základu zpracování
 • Informace o kategoriích osobních údajů
 • Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou OÚ předávány (včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími zárukami ochrany)
 • Informace o plánované době, po kterou jsou OÚ uloženy
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování
 • Konkretizaci oprávněného zájmu správce
 • Informace o zdroji, ze kterého OÚ pocházejí
 • V případě, že by správce po dobu zpracování Vašich osobních údajů hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
 • Na informaci, zda jsou či nejsou jeho OÚ zpracovávány a na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům.
 • Opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.

Výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“) v případech kdy:

 • OÚ již nejsou pro dané účely potřebné,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávnění důvody pro zpracování,
 • OÚ byly zpracovány protiprávně,
 • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • Pokud OÚ byly zpracovány v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 16 let.

Na omezené zpracování, a to v následujících případech:

 • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Na získání OÚ, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně.

Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování OÚ zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby

 • Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu.
 • Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen.
 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem.
 • Datovou schránkou.

Mohlo by Vás zajímat