Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Protivín
Město Protivín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Masarykovo náměstí 128
398 11 Protivín
ústředna: 382 203 333
E-mail: podatelna@muprotivin.cz
WWW: www.muprotivin.cz
ID Datové schránky: x48bszz
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Masarykovo náměstí 128
  398 11 Protivín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Masarykovo náměstí 128
  398 11 Protivín
  Masarykovo náměstí 21
  398 11 Protivín
  Masarykovo náměstí 194
  398 11 Protivín
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí6:30 – 17:00
  středa6:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  ústředna: 382 203 333
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@muprotivin.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: x48bszz
19-640017329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00250023
DIČ: CZ00250023

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Protivín
  Masarykovo náměstí 128
  398 11 Protivín
 • e-mailem: podatelna@muprotivin.cz
 • elektronickým podáním: x48bszz
 • telefonicky na tel. čísle: 382 203 333

Úřední hodiny

pondělí 6:30 – 17:00
středa 6:30 – 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů Město Protivín, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Vyhláška č. 338/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
  • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
  • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
  • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a změně některých zákonů
  • Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstvech v obcích
  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
  • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům
  • Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení
  • Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti v sociálním zabezpečení
  • Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu
  • Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
  • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
  • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů
  • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění
  • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád a odstranit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Protivín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  Město Protivín stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník"):
  Čl. I.
  Náklady na pořízení kopií a tisk
  1) Černobílá kopie formátu A4
  a) jednostranná 3 Kč
  b) oboustranná 4 Kč
  2) Černobílá kopie formátu A3
  a) jednostranná 6 Kč
  b) oboustranná 8 Kč
  3) Barevná kopie formátu A4
  a) jednostranná 18 Kč
  b) oboustranná 30 Kč
  4) Barevná kopie formátu A3
  a) jednostranná 28 Kč
  b) oboustranná 50 Kč
  5) Tisk na černobílé tiskárně, formát A4, jednostranný 3 Kč
  6) Tisk na černobílé tiskárně, formát A4, dvoustranný 4 Kč
  7) Tisk na černobílé tiskárně, formát A3, jednostranný 6 Kč
  8) Tisk na černobílé tiskárně, formát A3, dvoustranný 8 Kč
  9) Tisk na barevné tiskárně, formát A4, jednostranný 18 Kč
  10) Tisk na barevné tiskárně, formát A4, dvoustranný 30 Kč
  11) Tisk na barevné tiskárně, formát A3, jednostranný 28 Kč
  12) Tisk na barevné tiskárně, formát A3, dvoustranný 50 Kč
  13) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiných formátech bude účtována skutečná cena kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za tyto služby uhradí u tohoto poskytovatele.
  Čl. II.
  Náklady na opatření technických nosičů dat
  1) 1 ks CD 10 Kč
  2) 1 ks DVD 15 Kč
  3) Jiný technický nosič dat podle skutečné pořizovací ceny
  4) Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  Čl. III.
  Náklady na odeslání informací žadateli
  1) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s.p., náklady na balné se stanoví paušální částkou 30,- Kč.
  2) V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání žadateli uplatňována.
  3) Náklady na doručení informace elektronickou poštou nebo prostřednictvím systému datových schránek nebudou účtovány.
  Čl. IV.
  Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
  1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem jako průměrná hodinová sazba, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců města za předchozí účetní období. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na jednoho pracovníka.
  2) Vzniknou-li při mimořádném vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtována na základě individuální kalkulace.
  Čl. V.
  Ostatní ustanovení
  1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
  2) Žadatel provede úhradu způsobem uvedeným v oznámení dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
  3) Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Protivín č. 87/2023 dne 23.03.2023 a nabývá účinnosti dnem 24.03.2023.
   
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Město Protivín poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Protivín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva města Protivín za rok 2014

VZ2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,21 kB
Staženo: 79×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2015

VZ2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,64 kB
Staženo: 68×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2016

VZ2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,39 kB
Staženo: 78×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2017

VZ2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 463,74 kB
Staženo: 80×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2018

180.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 458,98 kB
Staženo: 69×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2019

0146.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 580,82 kB
Staženo: 73×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2020

0149.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 722,87 kB
Staženo: 81×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2021

0149 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 722,87 kB
Staženo: 65×
Vloženo: 21. 3. 2023

Výroční zpráva města Protivín za rok 2022

2023_c34_vyrocni_zprava_poskytovani_informaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 593,7 kB
Staženo: 72×
Vloženo: 21. 3. 2023

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mohlo by Vás zajímat