Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Oddělení správy majetku


Počet zaměstnanců: 3
Pověřený vedoucí: Jaroslava Říhová
Telefon: 382 203 344

 • zajišťuje komplexní správu celého majetkového souboru města, včetně kontrolní činnosti
 • eviduje veškerý hmotný a nehmotný majetek města
 • zajišťuje postupné obnovení evidence historického majetku obce
 • zajišťuje pravidelnou roční inventarizaci veškerého majetku města
 • zajišťuje pronájem majetku města – pozemků a nebytových prostor a zpracovává nájemní smlouvy a veškerou s tím spojenou
 • zpracovává a předkládá radě města  a  zastupitelstvu města ke schválení majetkové převody
 • zpracovává kupní smlouvy
 • vyřizuje uplatněné restituční nároky
 • zajišťuje pojištění majetku města a veškeré pojistné plnění z něj plynoucí
 • zajišťuje veškerou agendu týkající se uzavírání smluv o věcných břemenech
 • zajišťuje přiznání z darovací daně a daně z převodu nemovitostí
 • zajišťuje projektové dokumentace ke stavbám města - neinvestiční akce
 • zajišťuje zveřejňování uvolněných bytů, zpracovává žádosti o byty a předkládá je radě města
 • spolupracuje s Pozemkovým úřadem, Katastrálním úřadem, Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státní správy
 • spolupracuje s dotčenými orgány – např. KHS, HZS Písek a správci sítí
 • spolupracuje s Městskou policií – např. na odstraňování černých skládek
 • spolupracuje s osadními výbory v jednotlivých obcích, geodetickými kancelářemi a soudními znalci pro oceňování nemovitostí a věcí movitých
 • vydává listy vlastnictví s ověřovací doložkou – CZECH POINT
 • vydává za Město Protivín souhlas se stavbou na pozemku města – přípojky vodovodní, kanalizační, plynová a uzavírá Dohody o umístění těchto přípojek
 • vydává za Město Protivín souhlas s umístěním stavby na pozemku sousedícím s pozemkem města
 • podílí se na zajištění akcí pořádaných městem – např. pouť, ohňostroj, slavnosti

Mohlo by Vás zajímat