Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí


Adresa: Městský úřad Protivín, Masarykovo náměstí 128, 398 11 Protivín
Sídlo: Masarykovo náměstí 21, 398 11 Protivín
Počet zaměstnanců: 5
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Fialová, MPA, fialova@muprotivin.cz
Telefon: 382 203 349, 604 217 734 – krizové řízení, požární ochrana, povodňová ochrana, investiční činnost, územní plán

Stavební úřad: Ing. Jiří Kotoun, kotoun@muprotivin.cz, telefon 382 203 353, 737 408 894 , Bc. Ondřej Kolář, kolar@muprotivin.cz, telefon 382 203 352

Doprava: Ing. Tereza Macháčková, machackova@muprotivin.cz, telefon 382 203 350

Životní prostředí: Ing. Jaroslava Lidová, lidova@muprotivin.cz, telefon 382 203 351

Správní činnosti

Povodňová ochrana, krizové řízení, požární ochrana, investiční výstavby, územní plán, revitalizace zeleně, naučné stezky, kronika města, dopravní obslužnost

Ing. Jaroslava Fialová, MPA – telefon: 382 203 349, 604 217 734 email: fialova@muprotivin.cz

Povodňová ochrana

 • specializované činnosti na rozvojových a koncepčních programech oblasti povodňové ochrany mimo povodeň, v době povodně
 • lokální varovný systém LVS Blanice Protivín, SMS systém

Krizové řízení

 • činnosti a výkon státní správy a samosprávy na úseku krizového řízení
 • zajišťování připravenost správního obvodu obce na řešení krizových situací
 • zajišťování připravenost správního obvodu na řešení mimořádných událostí a podílení se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva v souladu se zákonem o integrovaném záchranném systému
 • zajišťování činností zřízeného krizového štábu obce, koordinace činností se složkami IZS, zejména HZS a s krizovým štábem obce s rozšířenou působností
 • doplňování požadovaných dat do Dokumentace obce k zajištění plnění úkolů obce při radiační havárií na Jaderné elektrárně Temelín dle zákona o krizovém řízení a dle dohody starosty města a zástupců Územního oboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
 • zabezpečování plnění úkolů stanovených hejtmanem Jihočeského kraje a dalšími orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při řešení krizových situací
 • zabezpečování pořizování, aktualizace povodňového plánu města ve vazbě na úkoly vyplývající ze zákona o vodách, aktualizaci evakuačního plánu
 • předávání obci s rozšířenou působností údaje o změnách pobytu osob za nouzového stavu nebo stavu ohrožení státem
 • předávání obci s rozšířenou působností údaje o přechodných změnách pobytu za stavu nebezpečí.

Úsek požární ochrana

 • zajišťování podkladů a ostatní agendy při zřizování jednotky požární ochrany a rušení jednotky nebo zřizování nebo rušení požární hlídky sboru dobrovolných hasičů
 • zajišťování akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů a odborné přípravy jejich členů
 • zpracovávání stanovené dokumentace týkající se požární ochrany ve městě
 • zabezpečování zdrojů požární vody
 • zpracovávání podkladů pro vydání požárního řádu města a jeho aktualizaci
 • zajišťování účasti velitelů a strojníků jednotek na odborné přípravě

Naučné stezky – zajišťování trasování

Odpadové hospodářství

 • vydávání souhlasů s nakládáním s odpady pro stavební řízení za město Protivín

Městská kronika

 • zajištění vedení městské kroniky dle zákona o kronikách a činnosti letopisecké komise

Investiční výstavba

 • zajišťování odborných a technických podkladů projektantů, znalců, odborných firem, orgánu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu, rozpočtu města, plánu rozvoje města, příprava a koordinace realizace staveb s použitím vlastních i dotačních zdrojů pro oblast technické infrastruktury a výstavby města
 • zajišťování žádostí za investora u správních a dotčených orgánů pro vydání závazných stanovisek u orgánu územního plánování, životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, Policie ČR a následně stavebních povolení, zkušebních provozů a kolaudačních souhlasů pro oblast technické infrastruktury a výstavby města
 • úsek veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách
 • úsek žádostí pro programové dotační tituly
 • zajišťování předkládání smluv o dílo a příkazních smluv do rady města dle schválených investičních akcí a realizovaných výběrových řízení

Úsek správy majetku

 • investiční činnosti na úseku obnovy, výstavby a velkých oprav vodovodů a kanalizací

Ochrana přírody a krajiny

 • spolupráce s arboristy, odbornými firmami, správcem zeleně, Agenturou ochrany přírody a krajiny, pro zajišťování nové výsadby pro město Protivín dle koncepce

Územní plán města Protivín

 • součinnost s orgánem územního plánování, dotčenými orgány chránící veřejné zájmy, ochrana a rozvoj hodnot území obce, uplatňování územně plánovací dokumentace, aktualizace zásad územního rozvoje a jeho koncepce, shromažďování dat pro aktualizaci územního plánu

Doprava

 • odborné zajištění na úseku samostatné působnosti v oblasti dopravy
 • pověření radou města na úseku účelových komunikací dle zákona o pozemních komunikacích

Státní dozor

 • ve věcech pozemních komunikací v rozsahu věcné a územní působnosti správního obvodu

Úsek správy majetku

 • vodovody a kanalizace - dozor nad plněním provozovatelské smlouvy v oblasti technické správy vodovodů a kanalizací v Protivíně a připojených obcí

Správní činnosti stavebního řádu

Ing. Jiří Kotoun – telefon 382 203 353, mob. 737 408 894, email:
kotoun@muprotivin.cz
Bc. Ondřej Kolář – telefon 382 203 352, email: kolar@muprotivin.cz

Územní rozhodnutí

 • rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • rozhodnutí o změně využití území
 • rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • rozhodnutí o ochranném pásmu

Stavební řád

 • stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení – výstup posouzení za stavební úřad
 • jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
 • ohlášení – výstup povolení ohlášení
 • stavení řízení – výstup stavební povolení
 • veřejnoprávní smlouva
 • kolaudace – užívání dokončené stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • předčasné užívání
 • zkušební provoz
 • změna v účelu užívání stavby
 • povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • provádění soustavného dozoru nad zajišťováním ochrany veřejného zájmu, ochrany práv a oprávněných zájmů právnících a fyzických osob nad plněním jejich povinností vyplývající ze zákona o územním plánování a stavebním řádu formou kontrolních prohlídek
 • nařizování neodkladných odstranění stavby
 • nařizování nutných zabezpečovacích prací na stavbě
 • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
 • nařizovat provedení udržovacích prací
 • nařizovat vyklizení stavby
 • ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • ukládat pořádkovou pokutu tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky nebo vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost.
 • státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • systém stavebně technické prevence
 • projednávání přestupků na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
 • RUIAN – odborné zápisy do veřejného dálkového přístupu – registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Správní činnosti dopravy a silničního hospodářství

Ing. Tereza Macháčková, telefon 382 203 350, email: machackova@muprotivin.cz

 • rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací - překopy, podvrty, umístění stavebního a technického zařízení na místních komunikacích, provádění stavebních prací a ukládání inženýrských sítí, pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí druhem zvláštního užívání místní komunikace
 • rozhodnutí o povolení uzavírky místních komunikací
 • rozhodnutí o připojení nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
 • rozhodnutí o vyhrazeném parkovišti
 • řešení problematiky odstraňování vraků na místních komunikacích ve spolupráci Městské policie Protivín a vlastníkem místních komunikací
 • vedení pasportu místních komunikací ve spolupráci s městem Protivín vlastníkem místních komunikací
 • zajišťování odstraňování překážek na místních komunikacích dle zákona o pozemních komunikacích
 • vyřizování přechodné a místní změny dopravního značení za město Protivín
 • vedení pasportu dopravního značení ve spolupráci se správcem dopravního značení OS Technické služby Protivín
 • vedení evidence zimní údržby místních komunikací ve spolupráci se správcem místních komunikací OS TS Protivín
 • zajišťování vydávání souhlasů pro umístění zastávek linkové dopravy v územním obvodu obce uvedené v jízdním řádu za město Protivín
 • posuzování a uplatňování ve spolupráci s dopravním úřadem Krajského úřadu návrhů změn jízdních řádů linkové osobní dopravy
 • organizování opatření ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě včetně dopravního značení místních komunikací na svém území ve spolupráci se správcem dopravního značení
 • výkon státního odborného dozor nad místními komunikacemi
 • jednotný systém povolení uzavírek místních komunikací
 • projednávání přestupků na úseku dopravy

Ostatní správní činnosti

 • přidělování čísel popisných a evidenčních, projednávání přestupků na tomto úseku
 • evidence ochrany kulturních památek
 • stavební archiv

Správní činnosti životní prostředí

Ing. Jaroslava Lidová, telefon 382 203 351, email lidova@muprotivin.cz

Odpadové hospodářství

 • dle zákona o odpadech výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - kontrola, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem
 • projednávání přestupků právnické nebo podnikající fyzické osoby stanovené zákonem, stanovení opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • projednávání přestupků fyzických osob dle zákona a stanovení opatření a lhůt pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem

Ochrana ovzduší

 • dozor nad povinnostmi osob a povinnostmi provozovatelů stacionárních zdrojů dle povinnosti osob a kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených v zákoně o ochraně ovzduší
 • vyjadřování k umístění stacionárního zdroje povolované krajským úřadem
 • smogová situace – možnost vydat pro případ vzniku smogové situace regulační řád provádět jako obec opatření, která jí byla uložena v programu zlepšování kvality ovzduší v rámci svých možnosti

Ochrana přírody a krajiny

 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky rozhoduje:
 • o výjimečném kácení dřevin
 • náhradní výsadbě
 • kontrolní činnosti na úseku provedení náhradní výsadby
 • vede evidenci památných stromů
 • zajišťuje označení památných stromů
 • rozhoduje o zařazení nebo vyřazení památných stromů dle zákona a prováděcí vyhlášky
 • schvaluje záměry na vyhlášení památných stromů
 • výjimky ze zákazu u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
 • vede přehledy o veřejně přístupných účelových komunikací

Vodní hospodářství

 • vedení agendy povodňové ochrany před povodněmi a agendy povodňové ochrany v době povodní, Povodňový plán města, provádění přípravné práce na aktualizaci povodňového plánu a evakuačního plánu města Protivín
 • provádění povodňových prohlídek

Úsek ochrany zvířat proti týrání

 • postup dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kompetence obce v samostatné působnosti

Zákon o rostlinolékařské péči

 • úsek zaplevelování pozemků
 • úsek včelařství, působnost na úseku ochrany včel
 • úsek letecké aplikace

Zákon o veterinární péči

 • postup dle zákona o veterinární péči, části kompetence orgánů státní správy ve věcech veterinární péče, kompetence obce

Projednávání přestupků na úseku životního prostředí

Agenda vydávání rybářských lístků


Ing. Jaroslava Fialová, MPA
vedoucí odboru výstavby, dopravy a ŽP

V Protivíně 4. 1. 2021

Mohlo by Vás zajímat