Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Odbor finanční

Adresa: Městský úřad Protivín, Masarykovo náměstí 128, 398 11 Protivín
Sídlo: Masarykovo náměstí 21, 398 11 Protivín
Počet zaměstnanců: 9
Vedoucí odboru: Jaroslava Říhová    
Telefon: 382 203 344

Finanční hospodaření města

 • sestavuje rozpočet města
 • eviduje a předkládá městskému zastupitelstvu ke schválení veškeré rozpočtové změny
 • zabezpečuje hospodárné vynakládání finančních prostředků
 • zajišťuje financování všech potřeb města, zajišťuje sdružování finančních prostředků, zajišťuje úvěry a k tomu zpracovává příslušné smlouvy podle OZ
 • vykonává kontrolní činnost vůči organizacím hospodařícím s rozpočtem města se zaměřením na dodržování rozpočtu a platných předpisů o nakládání s finančními prostředky
 • zpracovává rozbory hospodaření MěÚ a předkládá je k projednání městské radě a městskému zastupitelstvu
 • vypracovává veškerá daňová přiznání obce

Účetnictví

 • provádí zaúčtování všech účetních případů MěÚ vč. ZŠ, mateřských škol, školních jídelen, DBS, TS
 • provádí likvidaci dodavatelských faktur, vede jejích evidenci
 • eviduje platby správních a místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků
 • sleduje nedoplatky a neplnění, finanční závazky fyzických a právnických osob vůči MěÚ, zajišťuje jejich evidenci a vymáhání

Místní poplatky a daně

 • zajišťuje vybírání místních poplatků podle vyhl. o místních poplatcích (poplatek ze psů, ze vstupného, z užívání veřejného prostranství)
 • sleduje úhrady a zajišťuje vymáhání dlužných částek
 • zpracovává návrh vyhlášky o místních poplatcích
 • vydává povolení k provozování hracích automatů, vede jejich evidenci a provádí kontrolní činnost v jednotlivých provozovnách (hernách)

Mzdová a personální agenda

 • zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu pracovníků MěÚ

Ostatní

 • zajišťuje smlouvy na nákup a prodej tepla vč. kalkulace cen

Správa majetku

 • zajišťuje komplexní správu celého majetkového souboru města, včetně kontrolní činnosti
 • eviduje veškerý hmotný a nehmotný majetek města
 • zajišťuje postupné obnovení evidence historického majetku obce
 • zajišťuje pravidelnou roční inventarizaci veškerého majetku města
 • zajišťuje pronájem majetku města – pozemků a nebytových prostor a zpracovává nájemní smlouvy a veškerou s tím spojenou
 • zpracovává a předkládá radě města  a  zastupitelstvu města ke schválení majetkové převody
 • zpracovává kupní smlouvy
 • vyřizuje uplatněné restituční nároky
 • zajišťuje pojištění majetku města a veškeré pojistné plnění z něj plynoucí
 • zajišťuje veškerou agendu týkající se uzavírání smluv o věcných břemenech
 • zajišťuje přiznání z darovací daně a daně z převodu nemovitostí
 • zajišťuje projektové dokumentace ke stavbám města - neinvestiční akce
 • zajišťuje zveřejňování uvolněných bytů, zpracovává žádosti o byty a předkládá je radě města
 • spolupracuje s Pozemkovým úřadem, Katastrálním úřadem, Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státní správy
 • spolupracuje s dotčenými orgány – např. KHS, HZS Písek a správci sítí
 • spolupracuje s Městskou policií – např. na odstraňování černých skládek
 • spolupracuje s osadními výbory v jednotlivých obcích, geodetickými kancelářemi a soudními znalci pro oceňování nemovitostí a věcí movitých
 • vydává listy vlastnictví s ověřovací doložkou – CZECH POINT
 • vydává za Město Protivín souhlas se stavbou na pozemku města – přípojky vodovodní, kanalizační, plynová a uzavírá Dohody o umístění těchto přípojek
 • vydává za Město Protivín souhlas s umístěním stavby na pozemku sousedícím s pozemkem města
 • podílí se na zajištění akcí pořádaných městem – např. pouť, ohňostroj, slavnosti

Mohlo by Vás zajímat