Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva města Protivín

Zastupitelstvo města  se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na tomto svém jednacím řádu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, způsob usnášení, přijímání a kontrolu plnění usnesení a projednání dalších otázek, které s činností ZM souvisí

Čl. 2
Pravomoci zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech věcech, uvedených v § 84 a § 85 z. č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení).

Čl. 3
Příprava zasedání zastupitelstva města

 1. Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje starosta (v jeho nepřítomnosti zástupce starosty), přitom určí:
  – dobu a místo jednání
  – způsob přípravy a projednání materiálů, odpovědnost za jejich zpracování, příp. vyžadování stanovisek a odborných expertiz od příslušného orgánu.
 2. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, starosta, rada města a výbory prostřednictvím svých předsedů. Návrhy se předkládají na jednání podle obsahu buď ústně nebo písemně. V případě, že kdokoliv z členů zastupitelstva předloží materiály k projednání ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem, musí být dány na program nejbližšího zasedání zastupitelstva.
 3. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá navrhovatel v počtu 22 výtisků tak, aby mohly být doručeny spolu s pozvánkou nejméně 7 dnů před zasedáním. V této lhůtě jsou případné požadavky na doplňující informace řešeny jednotlivými členy ZM přímo se zpracovateli  resp. navrhovateli  projednávaného materiálu nebo podle povahy věci přímo na předmětném místě.
 4. Materiály obsahují zpravidla název materiálu, datum zpracování, důvodovou zprávu a návrh usnesení s uvedením termínu plnění a kdo za splnění odpovídá, dále zpracovatele, předkladatele a event. přílohy.
 5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města pokud možno komplexně posoudit problematiku. Důvodová zpráva obsahuje zejména:
  a) zhodnocení dosavadního stavu
  b) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich vliv na rozpočet města
 6. Při přípravě materiálu určených pro zasedání zastupitelstva města mají jeho členové právo vznášet dotazy na radu města, její jednotlivé členy, městský úřad, vedoucí organizačních složek města a vedoucí příspěvkových organizací, které město založilo nebo spravuje. Odpověď musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.

Čl. 4
Svolání jednání zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města se schází na veřejných zasedáních podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává a zpravidla řídí starosta. Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje, zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti městskému úřadu.
 2. V nepřítomnosti starosty svolává zasedání zastupitelstva města zástupce starosty. O zasedání zastupitelstva informuje městský úřad občany způsobem v místě obvyklým a na úřední desce, nejméně ve lhůtě 7 dnů před zasedáním. Písemné návrhy ke stanovenému programu jednání zastupitelstva mohou občané města starší 18 let uvedení v § 5, odst. 15  tohoto jednacího řádu, uplatnit u starosty do doby jednání.
 3. Členové zastupitelstva města jsou povinni zúčastnit se každého jednání a v odůvodněných případech  neúčast omluvit.
 4. Zasedání zastupitelstva se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník městského úřadu.
 5. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.
 6. Nesejde-li se zastupitelstvo města po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí.
 7. V případě projednávání materiálů, u kterých hrozí újma na majetku města z prodlení, může starosta svolat mimořádné  veřejné zasedání zastupitelstva.

Čl. 5
Jednání zastupitelstva města

 1. Jednání zastupitelstva města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty (dále předsedající).
 2. V úvodu jednání oznámí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva.
 3. V případě, že není při zahájení přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města a ani do 20 min. se nesejde, ukončí předsedající  zasedání a svolá do 15 dnů zasedání nové se stejným programem.
 4. Dále předsedající předloží ke schválení program jednání, návrh na volbu návrhové komise, určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich městské zastupitelstvo po vyjádření zapisovatele.
 5. Členové zastupitelstva mohou navrhnout doplnění programu řádného zasedání o projednání naléhavých záležitostí nebo informací. O zařazení do programu rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Rozšíření programu musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva. Totéž se týká také vypuštění některého z bodů programu.
 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel, na vyzvání předsedajícího zpracovatel.
 7. Zasedání zastupitelstva města  se zabývá jen těmi věcmi, pro které bylo svoláno, pokud nebylo rozšíření programu schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů ZM.
 8. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky. Předsedající uděluje slovo nejdříve členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili a po nich dalším  účastníkům zasedání a občanům. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, uděluje předsedající slovo v pořadí, které si takové projednání vyžaduje, a to i zpracovatelům z řad zaměstnanců městského úřadu.
 9. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy, musí být uděleno slovo tomu členovi městského zastupitelstva, který upozorní na nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout.
 11. Zastupitelstvo může stanovit jak časový limit pro rozpravu, tak limit pro jednotlivé příspěvky.
 12. Nemluví-li řečník k věci nebo předkročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
 13. Účastníci zasedání se mohou do rozpravy přihlásit jenom do stanoveného konce rozpravy.
 14. Návrh na ukončení rozpravy může podat každý člen zastupitelstva. O návrhu se hlasuje bez rozpravy. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva.
 15. Občan města nebo fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost nebo i cizí státní občan, pokud je v obci hlášen k trvalému pobytu a dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat  na zasedání zastupitelstva města své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem. V rámci rozpravy k projednávanému bodu programu se může přihlásit o slovo. Předsedající je v takovém případě povinen mu slovo udělit. Nemluví-li občan k projednávané věci, předsedající mu slovo odejme. Podané návrhy, připomínky a podněty od výše uvedených  občanů vyřizují orgány obce bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
 16. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, přednosta příslušného OkÚ, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

Čl. 6
Příprava usnesení zastupitelstva města

 1. Návrh na usnesení zastupitelstva města se připravuje současně s jednotlivými materiály předkládanými zastupitelstvu města. Za jeho včasnou přípravu zodpovídá předkladatel materiálu a členům zastupitelstva se poskytne spolu s návrhem na projednání.
 2. Ke každému bodu jednání bude zahájena rozprava a přijímáno usnesení ihned po uvedení tohoto bodu programu.
 3. Konečné znění návrhu usnesení předkládá, na základě výsledků rozpravy, návrhová komise vždy po projednání jednotlivých bodů programu.
 4. Na závěr zasedání přednese předseda návrhové komise rekapitulaci přijatých usnesení, o kterých se již nehlasuje.
 5. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi,  radě města, členům zastupitelstva, tajemníkovi městského úřadu, výborům, vedoucím organizačních složek města, statutárním orgánům příspěvkových organizací nebo zástupcům města v orgánech právnických osob.

Čl. 7
Hlasování

 1. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních částech návrhu.
 4. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené znění usnesení ani žádný z jiných návrhů, ukončí předsedající projednávání příslušného bodu.
 5. Hlasování se provádí zpravidla veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje městské zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů městského zastupitelstva. Požádá-li o jmenovité hlasování třeba jen jeden z přítomných členů zastupitelstva, je předsedající povinen dát výsledek jmenovitého hlasování zapsat do usnesení k příslušnému bodu jednání.
 6. Usnesení zastupitelstva města podepisuje starosta nebo zástupce starosty a určení ověřovatelé
 7. Zveřejnění usnesení zastupitelstva města se provádí na úřední desce městského úřadu a rozesláním textu usnesení všem členům zastupitelstva.

Čl. 8
Zabezpečení a kontrola plnění

 1. Plnění usnesení zastupitelstva města uložených městskému úřadu zabezpečuje rada města prostřednictvím tajemníka na základě pokynů  starosty.
 2. O plnění usnesení zastupitelstva města  podává starosta zprávu na nejbližším řádném jednání zastupitelstva.

Čl. 9
Dotazy členů zastupitelstva města

 1. Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, radu města, její jednotlivé členy a vedoucí organizačních složek města, statutární orgány, příspěvkové organizace založené a spravované městem, nebo na zástupce obce v orgánech právnických osob.  Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Na připomínky, které vyžadují prošetření či jiné opatření, musí být zodpovězeno písemně, nejdéle do 30 dnů,  pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich  zveřejnění.
 2. Členové ZM mají právo  požadovat od zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu informace o věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva, pokud jejich  poskytnutí nebrání zákony, jak je uvedeno v odst. č. 1 tohoto článku.Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. Tyto dotazy se uvedenou v zápise ze zasedání.
 3. Zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta zastupitelstvu města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením  jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko městské zastupitelstvo, které se zaznamená v zápise.

Čl. 10
Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání městského zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

Čl. 11
Ukončení zasedání městského zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech starosta nebo místostarosta svolá náhradní zasedání  znovu do 15 dnů .

Čl. 12
Zápis

 1. O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje písemný zápis formou konceptu. Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva ověřují svým podpisem všichni členové návrhové komise.
 2. V zápise se uvádí den a místo jednání, počet přítomných (jmenovitě), jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, program, průběh jednání a hlasování k usnesení zastupitelstva. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina.
 3. Čistopis  zápisu v konečném znění se vyhotoví tiskem do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí a k archivaci na odboru vnitřních věcí městského úřadu. Zápis musí být vystaven k nahlédnutí na příštím řádném zasedání zastupitelstva.
 4. O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád schválilo Zastupitelstvo města v Protivíně dne 15. 3. 2001.
 2. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje  zastupitelstvo města.
 3. Tento jednací řád ruší jednací řád  ze dne 12. 1. 1999.


        Jan Vojík                                                                                           Jan Rejda
   starostaměsta                                                                             místostarosta města

Mohlo by Vás zajímat