Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Jednací řád

Jednací řád rady města Protivín

§ 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád rady města upravuje otázky přípravy, obsahu jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích usnesení. Zasedání nejsou veřejná.

§ 2
Pravomoci rady

 1. Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města, při výkonu přenesené působnosti se řídí platnými právními předpisy.
 2. Rada vykonává svou působnost a plní své funkce ve smyslu § 99 – § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

§ 3
Schůze rady a její příprava

 1. Rada se schází ke svým schůzím dle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva týdny.
 2. Schůze rady svolává starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty.
 3. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby.
 4. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
 5. Uzná-li to za potřebné, může rada konat výjezdní zasedání.
 6. Zprávy a návrhy mohou na jednání rady předkládat její členové, tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, předsedové výborů a komisí, vedoucí pracovníci organizací spravovaných městem i další orgány a instituce po dohodě se starostou města.
 7. Za přípravu návrhů k projednání, formu, obsah a včasné předložení zodpovídají předkladatelé.
 8. Schůzí rady se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník městského úřadu.
 9. V případě převzetí petice postupuje rada ve smyslu ustanovení § 5, odst. 3, zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.
 10. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 11. Materiály pro jednání předloží zpracovatelé tajemníkovi MěÚ ve lhůtě do 6 dnů před zasedáním rady města.
 12. Právo rozhodnout o zařazení materiálu k projednání ve lhůtě kratší, než je stanovena v předchozím bodu tohoto jednacího řádu, má starosta, místostarosta a tajemník MěÚ.

§ 4
Jednání rady

 1. Schůzi rady řídí starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty. Po zahájení schůze rady zjistí předsedající počet přítomných a navrhne radě ke schválení program jednání, určí ověřovatele zápisu. Členové rady a tajemník mohou navrhnout doplnění programu o projednání naléhavých záležitostí nebo informací.
 2. Členové rady jsou oprávněni vyžadovat od tajemníka, vedoucích odborů nebo od vedoucích pracovníků organizací spravovaných městem další podklady k projednávaným otázkám.

§ 5
Přijímání usnesení a hlasování

 1. Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu.
 2. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat ihned po projednání příslušného bodu programu. Hlasuje se zdvižením ruky.
 3. Usnesení rady zpravidla obsahuje:
  – schvalovací část
  – ukládací část, v níž konkrétně jmenovitě určuje jaké úkoly, komu a v jakém termínu se úkol má s plnit a kdo za splnění odpovídá
 4. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.
 5. Má-li starosta města za to, že usnesení rady o otázkách samostatné působnosti odporuje obecně závaznému právnímu předpisu nebo usnesení zastupitelstva, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

§ 6
Zápis

 1. O jednání rady se pořizuje písemný zápis. V zápisu se uvede zejména:
  – kdo jednání řídil
  – počet přítomných a omluvených členů rady (jmenovitě)
  – schválený pořad schůze
  – průběh a výsledek hlasování
  – přijatá usnesení
  Součástí originálu je prezenční listina.
 2. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po schůzi rady.
 3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, zapisovatel a ověřovatelé zápisu – členové rady. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.
 4. Originál zápisu spolu se všemi podkladovými materiály archivuje sekretariát starosty města a musí být uložen k nahlédnutí.

§ 7
Plnění usnesení rady

Usnesení rady uložená městskému úřadu zabezpečuje prostřednictvím pracovníků městského úřadu tajemník MěÚ.

§ 8
Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 15. 12. 2000


            Jan Rejda                                                                                                 JanVojík
     zástupce starosty                                                                              městastarosta města

Mohlo by Vás zajímat