Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

TISKOVÁ ZPRÁVA - ÚOHS konstatuje, že zakázky Protivína jsou zadávány dle zákona

Proti městu Protivín, jako zadavateli veřejných zakázek, je v současné době, resp. bylo, vedeno celkem 15 řízení, která zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě písemných oznámení zastupitele města Milana Mráze.

ÚOHS prozatím ukončil řízení ve věcech veřejných zakázek:

  • „Myšenec – přeložka vodovodu a výměna a doplnění kanalizačního řadu“
  • „Rekonstrukce a prodloužení jednotné kanalizace v Partyzánské ulici v Protivíně“
  • „Protivín, rekonstrukce ulice Partyzánská“
  • „Protivín – odkanalizování obce Myšenec – II. etapa“.

Výsledkem šetření ÚOHS bylo vydání usnesení o odložení, ve kterých ÚOHS přímo konstatoval, že důvody uváděné oznamovatelem Milanem Mrázem po prošetření ze strany ÚOHS nebyly relevantní a veřejné zakázky byly provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako „Zákon“).

„Úřad tak uzavřel tato podání s tím, že nebyly shledány žádné důvody pro zahájení správních řízení,“ uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

V řízení o veřejné zakázce „Rekonstrukce škola Myšenec – I. etapa“ a „Stavební úpravy a změna užívání školy Myšenec, II. etapa“ shledal ÚOHS porušení Zákona ze strany zadavatele, kdy konstatoval, že zadavatel nedodržel pravidlo stanovené v ust. § 2 odst. 3 Zákona a zadal veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, než stanovuje Zákon. Za toto pochybení byla městu ve správním řízení uložena pokuta ve výši 120.000,- Kč. ÚOHS má zato, že veřejná zakázka tvoří jeden funkční celek, s čímž město Protivín od zahájení tohoto řízení jednoznačně nesouhlasí a od srpna loňského roku předložilo celou řadu důkazních prostředků, které prokazovaly, že obě zakázky spolu funkčně nesouvisí a netvoří funkční celek, jak tvrdí ÚOHS. Dle názoru města nemůžeme hovořit o časové souvislosti, když byly zadávány v časovém odstupu delším než 13 měsíců, rovněž tak využití II. patra na byty nelze funkčně spojovat s využitím I. nadzemního podlaží pro širokou veřejnost jako klubovnu a volební místnost. A z tohoto důvodu se závěrem správního orgánu nemůže souhlasit, rozhodnutí bylo i s ohledem na výše zmíněná zadávací řízení pro město překvapivé a v současné době se intenzivně pracuje na přípravě správní žaloby k věcně a místně příslušnému soudu.

ÚOHS na základě zavádějících a ničím nepodložených tvrzení Milana Mráze, která bohužel některá periodika zcela neprofesionálně zveřejnila bez ověření relevantnosti takové informace, rovněž provedl šetření ve věci veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu s technickou místností, bytovou jednotkou a garáží v obci Selibov“. V rámci celého řízení se ÚOHS pečlivě zabýval pomlouvačným obviněním Milana Mráze, který se snažil obvinit starostu města Protivín, administrátora podlimitní veřejné zakázky a členy rady města z ovlivnění této veřejné zakázky. ÚOHS celou věc svým Usnesením odložil, neboť konstatoval, že zadavatel postupoval přesně dle Zákona a ze strany zadavatele ani zpracovatele veřejné zakázky nedošlo k žádnému porušení právních předpisů.

Závěrem je nutné konstatovat, že dle zprávy Ing. Tesaře, v minulosti odborníka ministerstva financí, dnes ekonoma se specializací na veřejné rozpočty, město Protivín za posledních 10 let investovalo průměrně každý rok částku ve výši cca 65 milionů korun do svého majetku, a to bez význačných dotačních zdrojů. Jeho podrobná finanční analýza ve svém závěru mj. konstatovala, že kvalita finančního řízení Protivína byla brilantní a zasluhuje uznání. Především výborný trend a excelentní výsledky finanční kondice města. Jako takové je jedním z nejlepších v České republice. Dlouhodobě má vyrovnaný rozpočet. Investiční činnost se zabezpečuje v běžné agendě pracovníků města. V řadě jiných měst obdobné velikosti a typu jsou na investičním odboru zaměstnáni přibližně 3 další zaměstnanci, což je průměrný náklad pro rozpočet města cca 3,3 milionu korun ročně. Místo poděkování se pracovníkům města dostává spíše dehonestací.

Po písemném oznámení Milana Mráze od srpna loňského roku bylo nutné zabezpečit dokládání všech podkladů vyžadovaných ÚOHS, zpracovávat zprávy a vyjádření a to vše nad rámec běžné pracovní činnosti zaměstnanců MÚ, které v konečné fázi stojí město nemalé finanční prostředky. Bohužel tato „práce navíc“ ještě neskončila.

Je minimálně zarážející, že Milan Mráz jako zastupitel města, zveřejňuje pouze jeden závěr ÚOHS, kde byla uložena pokuta, nikoliv však řadu závěrů ÚOHS, kde jeho udání byla odložena.

„Závěrem je třeba zdůraznit, že město Protivín má zcela odlišný právní názor na danou problematiku veřejných zakázek na rekonstrukci školy Myšenec než ÚOHS a bude na soudu, k jakému právnímu názoru se přikloní. Dovolte mi poděkovat radě města, pracovníkům jak stavebního, tak finančního odboru a všem ostatním, kteří se podílejí na zvládnutí celé rozsáhlé agendy investiční činnosti města. Město si není vědomo žádného pochybení a pevně věříme, že ve správní žalobě budeme úspěšní,“ zdůraznil starosta.

Protivín leží na řece Blanici, na hlavním dopravním tahu z Písku do Českých Budějovic mezi Pískem a Vodňany. Město s přibližně 4 800 obyvateli vzniklo zhruba v polovině 13. století jako podhradí královského hradu, o 200 let později přestavěného na renesanční zámek s kostelem sv. Alžběty Portugalské. Součástí města Protivín jsou místní části Chvaletice, Krč, Maletice, Milenovice, Myšenec, Selibov, Těšínov a Záboří. Protivín proslavil místní pivovar z roku 1598 vařící pivo pod značkou Platan.

__________________________________________________________________________

Kontakt:

Město Protivín, www.muprotivin.cz

Jaromír Hlaváč, starosta
tel.: +420 724 181 306
e-mail: uhlirova@muprotivin.cz

Přílohy

TZ - ÚOHS konstatuje že zakázky Protivína jsou zadávány dle zákona (16. 2. 2024)

TZ - ÚOHS konstatuje že zakázky Protivína jsou zadávány dle zákona (16. 2. 2024).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 960,89 kB
Datum vložení: 16. 2. 2024 10:53
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2024 11:25

Mohlo by Vás zajímat