Územní plán

 ÚZEMNÍ PLÁN PROTIVÍN PO ZMĚNĚ Č.2 11/2021

Úplné znění ÚP Protivín_Textová část
(PDF, do nového okna)

Základní členění území (PDF, do nového okna)
Výkresy ZCU: A_ZCU , B_ZCU , C_ZCU , D_ZCU

Hlavní výkres (PDF, do nového kna)
Výkresy HV: A_HV , B_HV , C_HV , D_HV

Výkres VPS a VPO (PDF, do noého okna)
Výkresy VPS a VPO: A_VPS , B_VPS , C_VPS , D_VPS

Koordinační výkres (PDF, do nového okna)
Výkresy KV: A_KV , B_KV , C_KV , D_KVÚZEMNÍ PLÁN PROTIVÍN PO ZMĚNĚ Č.1 12/2020

Úplné znění ÚP Protivín_Textová část
 
(PDF, do nového okna)
Základní členění území 
(PDF, do nového okna)
Hlavní výkres
 (PDF, do nového kna)
Výkres VPS a VPO 
(PDF, do noého okna)
Koordinační výkres 
(PDF, do nového okna)


ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN_19.11.2020

Zastupitelstvo města Protivin jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a §§ 10, 11 a 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 173 odst. 1 správního řádu vydání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN.
Změnu č. 1 územního plánu Protivín pořídil dle § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona příslušný úřad územního plánování, v tomto případě Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, na základě žádosti města Protivín.

Změna č.1 ÚP Protivín_Textová část (PDF, do nového okna)
Změna č.1 ÚP Protivín_Výroková část s vyznačením změn (PDF, do nového okna)
Výkresy_ÚP Protivín (ZIP, 18.4 MB)


ÚZEMNÍ PLÁN 2013

Protivín - Chvaletice ipdf
  (PDF, 3.56 MB, do nového okna)
Selibov - Maletice - Myšenec ipdf  (PDF, 2.21 MB, do nového okna)
Krč - Těšínov ipdf (PDF, 2.12, do nového okna)
Milenovice - Záboří ipdf  (PDF, 1.48, do nového okna)
Legenda ipdf  (PDF, 1 MB, do nového okna)
Textová část ipdf  (PDF, 1,46 MB, do nového okna)