Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Protivín

2. Důvod a způsob založení

MĚSTO PROTIVÍN, se sídlem Protivín Masarykovo náměstí 128, vzniklo jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených závaznými právními předpisy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

   4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Protivín
Masarykovo náměstí 128
39811 Protivín

   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Protivín
Masarykovo náměstí 128
39811 Protivín

   4.3 Úřední hodiny

Pondělí:  6:30 - 17:00
Středa:   6:30 - 17:00
Pátek:    6:30 - 13:00

   4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 382 203 333 (ústředna)
pevná linka: 382 203 3+ číslo linky (provolba)

   4.5 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.muprotivin.cz

   4.6 Adresa e-podatelny

podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   4.7 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-640017329, kód banky: 0800

6. IČO

00250023

7. DIČ

CZ002500238. Dokumenty

   8.1 Seznam hlavních dokumentů

   8.2 Rozpočet

Rozpočet města Protivín na rok 2015
Rozpočet města Protivín na rok 2016
Rozpočet města Protivín na rok 2017
Rozpočet města Protivín na rok 2018
Rozpočet města Protivín na rok 2019
Rozpočet města Protivín na rok 2020
Rozpočet města Protivín na rok 2021
Rozpočet města Protivín na rok 2022
Rozpočet města Protivín na rok 2023

  8.3 Rozpočtové opatření

2017
Rozpočtové opatření RM 1/2017
Rozpočtové opatření ZM 1/2017
Rozpočtové opatření ZM 2/2017
Rozpočtové opatření ZM 3/2017 
Závěrečné úpravy rozpočtu 2017

2018
Rozpočtové opatření ZM 1/2018
Rozpočtové opatření ZM 2/2018
Rozpočtové opatření ZM 3/2018
Rozpočtové opatření ZM 4/2018

2019
Rozpočtové opatření ZM 1/2019
Rozpočtové opatření ZM 2/2019


2020
Rozpočtové opatření RM 1/2020
Rozpočtové opatření ZM 1/2020
Rozpočtové opatření ZM 2/2020
Rozpočtové opatření ZM 3/2020

2 021
Rozpočtové opatření ZM 1/2021
Rozpočtové opatření ZM 2/2021
Rozpočtové opatření ZM 3/2021
Rozpočtové opatření ZM 4/2021
Závěrečné úpravy rozpočtu 2021

2022
Rozpočtové opatření RM 1/2022

Rozpočtové opatření ZM 2/2022

Závěrečné úpravy rozpočtu 2022

2023
Rozpočtové opatření ZM 1/2023
 

  8.4 Závěrečný účet

Závěrečný účet města Protivín za rok 2014
Závěrečný účet města Protivín za rok 2015
Závěrečný účet města Protivín za rok 2016
Závěrečný účet města Protivín za rok 2017
Závěrečný účet města Protivín za rok 2018
Závěrečný účet města Protivín za rok 2019
Závěrečný účet města Protivín za rok 2020
Závěrečný účet města Protivín za rok 2021 8.5 Účetní výkazy

2015
Rozvaha 2015

Výkaz zisků a ztrát 2015
Příloha 2015

2016
Rozvaha 2016
Výkaz zisku a ztrát 2016
Příloha 2016

2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisků a ztrát 2017
Příloha 2017

2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisků a ztrát 2018
Příloha 2018

2019
Rozvaha 2019
Výkaz zisku a ztrát 2019
Příloha 2019

2020
Rozvaha 2020
Výkaz zisku a ztrát 2020
Příloha 2020

2021
Rozvaha 2021
Výkaz zisku a ztrát 2021
Příloha 2021
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2021
Přehled o peňěžních tocích 2021

2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztrát 2022
Příloha 2022
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022
Přehled o peněžních tocích 2022

8.6 Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

8.7 Smlouvy o poskytnutí dotace

2015
Fotbalový klub Protivín
Slavoj Protivín z.s.
TJ Platan Protivín
Jihočeský TAEHAN

2016
Fotbalový klub Protivín
Slavoj Protivín z.s.
TJ Platan Protivín
Jihočeský TAEHAN

2017
Fotbalový klub Protivín
Fotbalový klub Protivín/2
Slavoj Protivín
TJ Platan Protivín
Jihočeský TAEHAN
Sbor dobrovolných hasičů Milenovice
Sbor dobrovolných hasičů Milenovice/2

2018
Fotbalový klub Protivín
Tělovýchovná jednota Blaník Milenovice
Slavoj Protivín
TJ Platan Protivín
Jihočeský TAEHAN
Sbor dobrovolných hasičů Milenovice
TJ Sokol Krč

2019
Fotbalový klub Protivín
Slavoj Protivín
TJ Platan Protivín
Jihočeský TAEHAN
Sbor dobrovolných hasičů Milenovice

2020
Fotbalový klub Protivín
TJ Slavoj Protivín
TJ Platan Protivín
TAEHAN
SDH Milenovice
Smlouva o poskytnutí dotace registrační číslo 202001/2
Smlouva o poskytnutí dotace registrační číslo 202012 dodatek č. 1

2021
Fotbalový klub Protivín , Fotbalový klub Protivín /2,  Fotbalový klub Protivín /3
TJ Blaník Milenovice
TJ Platan Protivín
TJ Slavoj Protivín
TJ Sokol Krč , TJ Sokol Krč /2
Jihočeský TAEHAN

2022
TJ Sokol Krč
TJ Platan Protivín
Tenisový klub Protivín
Fotbalový klub Protivín , Fotbalový klub Protivín /2
Tělovýchovná jednota Blaník Milenovice
TJ Slavoj Protivín
9. Žádosti o informace

Informace poskytuje kancelář starosty a jednotlivé odbory městského úřadu podle svého odborného zaměření. Povinnost poskytnout informace se vztahuje na žádosti podávané ústně, písemně případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Koordinaci činnosti v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., řídí tajemník MěÚ. V případě nejasnosti o kompetenci k vyřízení žádosti, rozhodne tajemník MěÚ o přidělení této žádosti na příslušný odbor.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem provádí podatelna, Protivín, Masarykovo náměstí 128

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

   14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Město Protivín jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších právních předpisů (v platném znění)

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Vyhláška č. 338/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní polici
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
Zákon č.513/1991 Sb. obchodní zákoník
Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a změně některých zákonů
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstvech v obcích
Zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
Zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení
Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti v sociálním zabezpečení
Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu
Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
Vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád a odstranit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění

 

   14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

15. Úhrady za poskytování informací

   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady.
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytování informace stanoví vedoucí odboru podle sazebníku:
mzdové náklady – 60,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace
materiálové náklady – 2 Kč za každou kopii A4
doručovací náklady – hodnota poštovného dle ceníku České pošty

Překročí-li kalkulovaná výše úhradu částku 500,- Kč, sdělí se její výše žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.


   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16. Licenční smlouvy
Město Protivín nemá licenční smlouvy.

   16.1 Vzory licenčních smluv
Město Protivín nemá vzory licenčních smluv.

   16.2 Výhradní licence
Město Protivín nemá výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva města Protivín za rok 2014
Výroční zpráva města Protivín za rok 2015
Výroční zpráva města Protivín za rok 2016
Výroční zpráva města Protivín za rok 2017
Výroční zpráva města Protivín za rok 2018
Výroční zpráva města Protivín za rok 2019
Výroční zpráva města Protivín za rok 2020
Výroční zpráva města Protivín za rok 2021
Výroční zpráva města Protivín za rok 2022


18. Záznamy o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb.

2023

Záznam o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2023_01
Záznam o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2023_02
Záznam o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2023_03