Oddělení správy majetku

Počet zaměstnanců: 3
Pověřený vedoucí: Jaroslava Říhová
Telefon: 382 203 344

 1. zajišťuje komplexní správu celého majetkového souboru města, včetně kontrolní činnosti
 2. eviduje veškerý hmotný a nehmotný majetek města
 3. zajišťuje postupné obnovení evidence historického majetku obce
 4. zajišťuje pravidelnou roční inventarizaci veškerého majetku města
 5. zajišťuje pronájem majetku města – pozemků a nebytových prostor a zpracovává nájemní smlouvy a veškerou s tím spojenou
 6. zpracovává a předkládá radě města  a  zastupitelstvu města ke schválení majetkové převody
 7. zpracovává kupní smlouvy
 8. vyřizuje uplatněné restituční nároky
 9. zajišťuje pojištění majetku města a veškeré pojistné plnění z něj plynoucí
 10. zajišťuje veškerou agendu týkající se uzavírání smluv o věcných břemenech
 11. zajišťuje přiznání z darovací daně a daně z převodu nemovitostí
 12. zajišťuje projektové dokumentace ke stavbám města - neinvestiční akce
 13. zajišťuje zveřejňování uvolněných bytů, zpracovává žádosti o byty a předkládá je radě města
 14. spolupracuje s Pozemkovým úřadem, Katastrálním úřadem, Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státní správy
 15. spolupracuje s dotčenými orgány – např. KHS, HZS Písek a správci sítí
 16. spolupracuje s Městskou policií – např. na odstraňování černých skládek
 17. spolupracuje s osadními výbory v jednotlivých obcích, geodetickými kancelářemi a soudními znalci pro oceňování nemovitostí a věcí movitých
 18. vydává listy vlastnictví s ověřovací doložkou – CZECH POINT
 19. vydává za Město Protivín souhlas se stavbou na pozemku města – přípojky vodovodní, kanalizační, plynová a uzavírá Dohody o umístění těchto přípojek
 20. vydává za Město Protivín souhlas s umístěním stavby na pozemku sousedícím s pozemkem města
 21. podílí se na zajištění akcí pořádaných městem – např. pouť, ohňostroj, slavnosti