Finanční odbor

Počet zaměstnanců: 9
Vedoucí: Jaroslava Říhová    
Telefon: 382 203 344

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
 1. sestavuje rozpočet města
 2. eviduje a předkládá městskému zastupitelstvu ke schválení veškeré rozpočtové změny
 3. zabezpečuje hospodárné vynakládání finančních prostředků
 4. zajišťuje financování všech potřeb města, zajišťuje sdružování finančních prostředků, zajišťuje úvěry a k tomu zpracovává příslušné smlouvy podle OZ
 5. vykonává kontrolní činnost vůči organizacím hospodařícím s rozpočtem města se zaměřením na dodržování rozpočtu a platných předpisů o nakládání s finančními prostředky
 6. zpracovává rozbory hospodaření MěÚ a předkládá je k projednání městské radě a městskému zastupitelstvu
 7. vypracovává veškerá daňová přiznání obce
ÚČETNICTVÍ
 1. provádí zaúčtování všech účetních případů MěÚ vč. ZŠ, mateřských škol, školních jídelen, DBS, TS
 2. provádí likvidaci dodavatelských faktur, vede jejích evidenci
 3. eviduje platby správních a místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků
 4. sleduje nedoplatky a neplnění, finanční závazky fyzických a právnických osob vůči MěÚ, zajišťuje jejich evidenci a vymáhání
MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ
 1. zajišťuje vybírání místních poplatků podle vyhl. o místních poplatcích (poplatek ze psů, ze vstupného, z užívání veřejného prostranství)
 2. sleduje úhrady a zajišťuje vymáhání dlužných částek
 3. zpracovává návrh vyhlášky o místních poplatcích
 4. vydává povolení k provozování hracích automatů, vede jejich evidenci a provádí kontrolní činnost v jednotlivých provozovnách (hernách)
MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA
 1. zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu pracovníků MěÚ
OSTATNÍ
 1. zajišťuje smlouvy na nákup a prodej tepla vč. kalkulace cen


SPRÁVA MAJETKU
  

 1. zajišťuje komplexní správu celého majetkového souboru města, včetně kontrolní činnosti
 2. eviduje veškerý hmotný a nehmotný majetek města
 3. zajišťuje postupné obnovení evidence historického majetku obce
 4. zajišťuje pravidelnou roční inventarizaci veškerého majetku města
 5. zajišťuje pronájem majetku města – pozemků a nebytových prostor a zpracovává nájemní smlouvy a veškerou s tím spojenou
 6. zpracovává a předkládá radě města  a  zastupitelstvu města ke schválení majetkové převody
 7. zpracovává kupní smlouvy
 8. vyřizuje uplatněné restituční nároky
 9. zajišťuje pojištění majetku města a veškeré pojistné plnění z něj plynoucí
 10. zajišťuje veškerou agendu týkající se uzavírání smluv o věcných břemenech
 11. zajišťuje přiznání z darovací daně a daně z převodu nemovitostí
 12. zajišťuje projektové dokumentace ke stavbám města - neinvestiční akce
 13. zajišťuje zveřejňování uvolněných bytů, zpracovává žádosti o byty a předkládá je radě města
 14. spolupracuje s Pozemkovým úřadem, Katastrálním úřadem, Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státní správy
 15. spolupracuje s dotčenými orgány – např. KHS, HZS Písek a správci sítí
 16. spolupracuje s Městskou policií – např. na odstraňování černých skládek
 17. spolupracuje s osadními výbory v jednotlivých obcích, geodetickými kancelářemi a soudními znalci pro oceňování nemovitostí a věcí movitých
 18. vydává listy vlastnictví s ověřovací doložkou – CZECH POINT
 19. vydává za Město Protivín souhlas se stavbou na pozemku města – přípojky vodovodní, kanalizační, plynová a uzavírá Dohody o umístění těchto přípojek
 20. vydává za Město Protivín souhlas s umístěním stavby na pozemku sousedícím s pozemkem města
 21. podílí se na zajištění akcí pořádaných městem – např. pouť, ohňostroj, slavnosti