Jednací řád rady města Protivín

 

§ 1
Úvodní ustanovení
 
     Jednací řád  rady města upravuje otázky přípravy, obsahu jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích usnesení. Zasedání nejsou veřejná.
§ 2
Pravomoci rady
 1. Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města, při výkonu přenesené působnosti se řídí platnými právními předpisy.
 2. Rada vykonává svou působnost a plní své funkce ve smyslu § 99 - § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
§ 3
Schůze rady a její příprava
 1. Rada se schází ke svým schůzím dle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva týdny.
 2. Schůze rady svolává starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty.
 3. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby.
 4. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
 5. Uzná-li to za potřebné, může rada konat výjezdní zasedání.
 6. Zprávy a návrhy mohou na jednání rady předkládat její členové, tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, předsedové výborů a komisí, vedoucí pracovníci organizací spravovaných městem i další orgány a instituce po dohodě se starostou města.
 7. Za přípravu návrhů k projednání, formu, obsah a včasné předložení zodpovídají předkladatelé.
 8. Schůzí rady se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník městského úřadu.
 9. V případě převzetí petice postupuje rada ve smyslu ustanovení § 5, odst. 3, zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.
 10. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 11. Materiály pro jednání předloží zpracovatelé tajemníkovi MěÚ ve lhůtě do 6 dnů před zasedáním rady města.
 12. Právo rozhodnout o zařazení materiálu k projednání ve lhůtě kratší, než je stanovena v předchozím bodu tohoto jednacího řádu, má starosta, místostarosta a tajemník MěÚ.
§ 4
Jednání rady
 1. Schůzi rady řídí starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty. Po zahájení schůze rady zjistí předsedající počet přítomných a navrhne radě ke schválení program jednání, určí ověřovatele zápisu. Členové rady a tajemník mohou navrhnout doplnění programu o projednání naléhavých záležitostí nebo informací.
 2. Členové rady jsou oprávněni vyžadovat od tajemníka, vedoucích odborů nebo od vedoucích pracovníků organizací spravovaných městem další podklady k projednávaným otázkám.
§ 5
Přijímání usnesení a hlasování
 1. Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu.
 2. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat ihned po projednání příslušného bodu programu. Hlasuje se zdvižením ruky.
 3. Usnesení rady zpravidla obsahuje:
  -  schvalovací část
  -  ukládací část, v níž konkrétně jmenovitě určuje jaké úkoly, komu a v jakém termínu se úkol má s plnit a kdo za splnění odpovídá
 4. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.
 5. Má-li starosta města za to, že usnesení rady o otázkách samostatné působnosti odporuje obecně závaznému právnímu předpisu nebo usnesení zastupitelstva, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.
§ 6
Zápis
 1. O jednání rady se pořizuje písemný zápis. V zápisu se uvede zejména:
  -          kdo jednání řídil
  -          počet přítomných a omluvených členů rady (jmenovitě)
  -          schválený pořad schůze
  -          průběh a výsledek hlasování
  -          přijatá usnesení

  Součástí originálu je prezenční listina.

 2. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po schůzi rady.
 3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, zapisovatel a ověřovatelé zápisu – členové rady. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.
 4. Originál zápisu spolu se všemi podkladovými materiály archivuje sekretariát starosty města a musí být uložen k nahlédnutí.
§ 7
Plnění usnesení rady
     Usnesení rady uložená městskému úřadu zabezpečuje prostřednictvím pracovníků městského úřadu tajemník MěÚ.
§ 8
Závěrečná ustanovení
     Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 15.12.2000  

 

Jan Rejda JanVojík
zástupce starosty města starosta města