Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 25. srpna 2022 (čtvrtek) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej pozemku p. č. 2406/3 v kú Protivín
2.2. Prodej částí pozemku p. č. 2406 v kú Protivín
2.3. Prodej částí pozemku p. č. 1000 v kú Protivín
2.4. Komplexní pozemková úprava v kú Selibov – plán společných zařízení
2.5. Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Slavoj z.s.
2.6. Rozpočtové opatření ZM č. 1/2022
2.7. Zajištění finančních prostředků pro ZŠ Protivín na projekt „Dílny a učebna robotiky v ZŠ Protivín"
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Obecně závazná vyhláška – POŘÁDNÍ ŘÁD MĚSTA PROTIVÍN
4) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín