Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 9. června 2022 (čtvrtek) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej části pozemku p. č. 917 v kú Protivín
2.2. Prodej pozemku p. č. 190/3 v kú Protivín
2.3. Prodej částí pozemku p. č. 1527/16 v kú Protivín
2.4. Závěrečný účet za rok 2021
2.5. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín
2.6. Dotace na činnost spolků a organizací
2.7. Plán finanční obnovy vodovodů a kanalizací
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební prostředí
3.2. Přísedící Okresního soudu v Písku
4) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín