Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 10. března 2022 (čtvrtek) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej pozemku p. č. 2594/1 v kú Protivín
2.2. Prodej části pozemku p. č. 2084 v kú Maletice
2.3. Prodej části pozemku p. č. 296/6 a pozemků p. č. 280/4, 280/3 a 280/2, vše v kú Těšínov u Protivína
2.4. Dary a příspěvky sportovním a společenským organizacím
2.5. Návrh na uložení finančních prostředků města
2.6. Schválení roční závěrky města za rok 2021
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Přísedící Okresního soudu v Písku
4) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín