Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: KINOSÁL MěKS PROTIVÍN

Doba konání: 11. BŘEZNA 2021 od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej části pozemku p. č. 1012/1 v kú Chvaletice u Protivína
2.2  Prodej části pozemku p. č. 2706 v kú Protivín
2.3. Prodej části pozemku p. č. 476/1 v kú Myšenec
2.4.   Prodej části pozemku p. č. 660/4 v kú Milenovice u Protivína
2.5. Prodej části pozemku p. č. 1527/16 v kú Protivín
2.6. Prodej pozemku p. č. 2693/13 v kú Protivín
2.7. Prodej pozemku p. č. 831 v kú Milenovice 
2.8. Účetní závěrka města Protivín za rok 2020
2.9. Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost
3) NÁVRH ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN
4) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE                        
4.1.   Obecně závazná vyhláška města Protivín o místním poplatku z pobytu
5) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín