Zasedání Zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 3. listopadu 2020 (úterý) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Žádost SDH Milenovice o změnu použití prostředků z dotace
3.2. Žádost FK Protivín o navýšení dotace na dofinancování oprav
na fotbalovém hřišti
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín