Zasedání Zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ Protivín
Doba konání: 25. ČERVNA 2019 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej pozemku p. č. 1110/7 v kú Maletice
2.2. Prodej pozemku p. č. 140/5 v kú Milenovice
2.3 Prodej části pozemku p. č. 2433/1 v kú Protivín
2.4. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1516/20 v kú Protivín
2.5. Prodej pozemků v kú Chvaletice (stavební parcely)
2.6. Rozpočtové opatření č. 1
2.7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 – Závěrečný účet města Protivín za rok 2018
2.8. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín