Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání III. zasedání Zastupitelstva města Protivín. Místo konání: Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337 (kinosál). Doba konání: 24. září 2015 (čtvrtek) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Finanční a majetkové záležitosti
5) Různé, diskuze a návrh usnesení
6) Závěr

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín