Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

Adresa: Městský úřad Protivín, Masarykovo náměstí 128, 398 11 Protivín
Sídlo: Masarykovo náměstí 21, 398 11 Protivín
Počet zaměstnanců: 5

Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Fialová, MPA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 382 203 349, 604 217 734 – krizové řízení, požární ochrana, povodňová ochrana, investiční činnost, územní plán
Stavební úřad: Ing. Jiří Kotoun Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 382 203 353, 737 408 894
Stavební úřad: Ing. Hedvika Košnářová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 382 203 352
Doprava: Eva Vojtová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 382 203 350
Životní prostředí: Ing. Jaroslava Lidová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 382 203 351
Správní činnosti – povodňová ochrana, krizové řízení, požární ochrana, investiční výstavby, územní plán, revitalizace zeleně, naučné stezky, kronika města, dopravní obslužnost – Ing. Jaroslava Fialová, MPA – telefon: 382 203 349, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povodňová ochrana
- specializované činnosti na rozvojových a koncepčních programech oblasti povodňové ochrany mimo povodeň, v době povodně
- lokální varovný systém LVS Blanice Protivín, SMS systém
Krizové řízení
- činnosti a výkon státní správy a samosprávy na úseku krizového řízení
- zajišťování připravenost správního obvodu obce na řešení krizových situací
- zajišťování připravenost správního obvodu na řešení mimořádných událostí a podílení se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva v souladu se zákonem o integrovaném záchranném systému
- zajišťování činností zřízeného krizového štábu obce, koordinace činností se složkami IZS, zejména HZS a s krizovým štábem obce s rozšířenou působností
- doplňování požadovaných dat do Dokumentace obce k zajištění plnění úkolů obce při radiační havárií na Jaderné elektrárně Temelín dle zákona o krizovém řízení a dle dohody starosty města a zástupců Územního oboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
- zabezpečování plnění úkolů stanovených hejtmanem Jihočeského kraje a dalšími orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při řešení krizových situací
- zabezpečování pořizování, aktualizace povodňového plánu města ve vazbě na úkoly vyplývající ze zákona o vodách, aktualizaci evakuačního plánu
- předávání obci s rozšířenou působností údaje o změnách pobytu osob za nouzového stavu nebo stavu ohrožení státem
- předávání obci s rozšířenou působností údaje o přechodných změnách pobytu za stavu nebezpečí.
Úsek požární ochrana
- zajišťování podkladů a ostatní agendy při zřizování jednotky požární ochrany a rušení jednotky nebo zřizování nebo rušení požární hlídky sboru dobrovolných hasičů
- zajišťování akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů a odborné přípravy jejich členů
- zpracovávání stanovené dokumentace týkající se požární ochrany ve městě
- zabezpečování zdrojů požární vody
- zpracovávání podkladů pro vydání požárního řádu města a jeho aktualizaci
- zajišťování účasti velitelů a strojníků jednotek na odborné přípravě
Naučné stezky – zajišťování trasování
Odpadové hospodářství
- vydávání souhlasů s nakládáním s odpady pro stavební řízení za město Protivín
Městská kronika
- zajištění vedení městské kroniky dle zákona o kronikách a činnosti letopisecké komise
Investiční výstavba
- zajišťování odborných a technických podkladů projektantů, znalců, odborných firem, orgánu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu, rozpočtu města, plánu rozvoje města, příprava a koordinace realizace staveb s použitím vlastních i dotačních zdrojů pro oblast technické infrastruktury a výstavby města
- zajišťování žádostí za investora u správních a dotčených orgánů pro vydání závazných stanovisek u orgánu územního plánování, životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, Policie ČR a následně stavebních povolení, zkušebních provozů a kolaudačních souhlasů pro oblast technické infrastruktury a výstavby města
- úsek veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách
- úsek žádostí pro programové dotační tituly
- zajišťování předkládání smluv o dílo a příkazních smluv do rady města dle schválených investičních akcí a realizovaných výběrových řízení
Úsek správy majetku - investiční činnosti na úseku obnovy, výstavby a velkých oprav vodovodů a kanalizací
Ochrana přírody a krajiny
- spolupráce s arboristy, odbornými firmami, správcem zeleně, Agenturou ochrany přírody a krajiny, pro zajišťování nové výsadby pro město Protivín dle koncepce
Územní plán města Protivín
- součinnost s orgánem územního plánování, dotčenými orgány chránící veřejné zájmy, ochrana a rozvoj hodnot území obce, uplatňování územně plánovací dokumentace, aktualizace zásad územního rozvoje a jeho koncepce, shromažďování dat pro aktualizaci územního plánu
Doprava
- odborné zajištění na úseku samostatné působnosti v oblasti dopravy
- pověření radou města na úseku účelových komunikací dle zákona o pozemních komunikacích
Státní dozor
- ve věcech pozemních komunikací v rozsahu věcné a územní působnosti správního obvodu
Úsek správy majetku - vodovody a kanalizace - dozor nad plněním provozovatelské smlouvy v oblasti technické správy vodovodů a kanalizací v Protivíně a připojených obcí
Správní činnosti stavebního řádu
Ing. Jiří Kotoun
– telefon 382 203 353, mob. 737 408 894,email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Hedvika Košnářová - telefon 382 203 352, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Územní rozhodnutí:
- rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- rozhodnutí o změně využití území
- rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
- rozhodnutí o ochranném pásmu
Stavební řád:
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení – výstup posouzení za stavební úřad
- jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
- ohlášení – výstup povolení ohlášení
- stavení řízení – výstup stavební povolení
- veřejnoprávní smlouva
- kolaudace – užívání dokončené stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby
- předčasné užívání
- zkušební provoz
- změna v účelu užívání stavby
- povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
- nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
- provádění soustavného dozoru nad zajišťováním ochrany veřejného zájmu, ochrany práv a oprávněných zájmů právnících a fyzických osob nad plněním jejich povinností vyplývající ze zákona o územním plánování a stavebním řádu formou kontrolních prohlídek
- nařizování neodkladných odstranění stavby
- nařizování nutných zabezpečovacích prací na stavbě
- nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
- nařizovat provedení udržovacích prací
- nařizovat vyklizení stavby
- ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
- ukládat pořádkovou pokutu tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky nebo vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost.
- státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
- systém stavebně technické prevence
- RUIAN – odborné zápisy do veřejného dálkového přístupu – registru územní identifikace, adres a nemovitostí
- projednávání přestupků na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
- agenda vydávání rybářských lístků
Správní činnosti dopravy a silničního hospodářství – Eva Vojtová, telefon 382 203 350, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací - překopy, podvrty, umístění stavebního a technického zařízení na místních komunikacích, provádění stavebních prací a ukládání inženýrských sítí, pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí druhem zvláštního užívání místní komunikace
- rozhodnutí o povolení uzavírky místních komunikací
- rozhodnutí o připojení nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
- rozhodnutí o vyhrazeném parkovišti
- řešení problematiky odstraňování vraků na místních komunikacích ve spolupráci Městské policie Protivín a vlastníkem místních komunikací
- vedení pasportu místních komunikací ve spolupráci s městem Protivín vlastníkem místních komunikací
- zajišťování odstraňování překážek na místních komunikacích dle zákona o pozemních komunikacích
- vyřizování přechodné a místní změny dopravního značení za město Protivín
- vedení pasportu dopravního značení ve spolupráci se správcem dopravního značení OS Technické služby Protivín
- vedení evidence zimní údržby místních komunikací ve spolupráci se správcem místních komunikací OS TS Protivín
- zajišťování vydávání souhlasů pro umístění zastávek linkové dopravy v územním obvodu obce uvedené v jízdním řádu za město Protivín
- posuzování a uplatňování ve spolupráci s dopravním úřadem Krajského úřadu návrhů změn jízdních řádů linkové osobní dopravy
- organizování opatření ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě včetně dopravního značení místních komunikací na svém území ve spolupráci se správcem dopravního značení
- výkon státního odborného dozor nad místními komunikacemi
- jednotný systém povolení uzavírek místních komunikací
- projednávání přestupků na úseku dopravy
Ostatní správní činnosti
- přidělování čísel popisných a evidenčních, projednávání přestupků na tomto úseku
- evidence ochrany kulturních památek
- stavební archiv
Správní činnosti životní prostředí – Ing. Jaroslava Lidová, telefon 382 203 351, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odpadové hospodářství
- dle zákona o odpadech výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - kontrola, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem
- projednávání přestupků právnické nebo podnikající fyzické osoby stanovené zákonem, stanovení opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
- projednávání přestupků fyzických osob dle zákona a stanovení opatření a lhůt pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
- kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
Ochrana ovzduší
- dozor nad povinnostmi osob a povinnostmi provozovatelů stacionárních zdrojů dle povinnosti osob a kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených v zákoně o ochraně ovzduší
- vyjadřování k umístění stacionárního zdroje povolované krajským úřadem
- smogová situace – možnost vydat pro případ vzniku smogové situace regulační řád
- provádět jako obec opatření, která jí byla uložena v programu zlepšování kvality ovzduší v rámci svých možnosti
Ochrana přírody a krajiny
- dle zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky rozhoduje:
- o výjimečném kácení dřevin
- náhradní výsadbě
- kontrolní činnosti na úseku provedení náhradní výsadby
- vede evidenci památných stromů
- zajišťuje označení památných stromů
- rozhoduje o zařazení nebo vyřazení památných stromů dle zákona a prováděcí vyhlášky
- schvaluje záměry na vyhlášení památných stromů
- vydává výjimky ze zákazu u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
- vede přehledy o veřejně přístupných účelových komunikací
Vodní hospodářství
- vedení agendy povodňové ochrany před povodněmi a agendy povodňové ochrany v době povodní, Povodňový plán města, provádění přípravné práce na aktualizaci povodňového plánu a evakuačního plánu města Protivín
- provádění povodňových prohlídek
Úsek ochrany zvířat proti týrání - postup dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kompetence obce v samostatné působnosti
Zákon o rostlinolékařské péči
- úsek zaplevelování pozemků
- úsek včelařství, působnost na úseku ochrany včel
- úsek letecké aplikace
Zákon o veterinární péči - postup dle zákona o veterinární péči, části kompetence orgánů státní správy ve věcech veterinární péče, kompetence obce
Projednávání přestupků na úseku životního prostředí

Ing. Jaroslava Fialová, MPA
vedoucí odboru výstavby, dopravy a ŽP
V Protivíně 4.1.2021