Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

adresa: Městský úřad Protivín, Masarykovo náměstí 128, Protivín 398 11
sídlo: Masarykovo náměstí 18, Protivín, 398 11
počet zaměstnanců: 5
vedoucí odboru: Jaroslava Fialová
telefon: 382 203 350

 

E-mail:  
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Územní plánování
- Ing. Jiří Kotoun , Ing. Hedvika Košnářová 
 

 1. zodpovídá za soulad stavební činnosti a ÚPD
 2. posuzování a projednávání předprojektové dokumentace
 3. územní řízení o umístění staveb, o využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře
 4. vydává stanovisko k souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu
 5. vydává souhlas k dělení popř. slučování pozemků
 6. vydává stanoviska k převodu zemědělských pozemků pro Pozemkový fond ČR a ÚZSM


Činnost stavebně správní - Ing. Jiří Kotoun , Ing. Hedvika Košnářová

 1. ohlášení udržovacích prací, stavebních úprav a drobných staveb
 2. stavební povolení staveb a jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy)
 3. povolování terénních úprav a prací, reklamního, informačního a propagačního zařízení
 4. povolování změn staveb před jejich dokončením a změn v užívání staveb
 5. povolování odstranění staveb
 6. nařízení zabezpečovacích prací, udržovacích prací a nezbytných úprav
 7. kolaudace staveb a jejich změn
 8. povolení k předčasnému užívání staveb
 9. vyvlastnění pozemků a staveb
 10. státní stavební dohled
 11. kontrola rozestavěnosti staveb
 12. vedení přestupkových řízení při porušení stavebního zákona
 13. ukládání sankcí dle stavebního zákona
 14. vedení řízení o odstranění nepovolených staveb nebo staveb v rozporu s vydaným stavebním povolením Uvedené činnosti se vykonávají ve správním území města Protivína a pro obce Skály, Paseky, Žďár, Tálín.

Životní prostředí - Ing. Jaroslava Fialová

 1. ochrana přírody a krajiny – povolení vyjímečného kácení dřevin
 2. vodní hospodářství
 3. výdej rybářských lístků - Ing. Hedvika Košnářová
 4. státní stavební dohled
 5. pasport zeleně ve městě – vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků
 6. odpadové hospodářství
 7. ochrana zemědělského půdního fondu – rozhodování o odvodech za vynětí ze ZPF - vyřizuje Ing. Kotoun Jiří
 8. ochrana ovzduší
 9. specifické povinnosti na úseku rostlinohospodářské péče (výskyt škodlivých organismů, ochrana včel)
 10. zajišťuje povinnosti obce na úseku předpisů o veterinární péči a zákona o ochraně zvířat proti týrání
 11. kontrolní činnost na všech uvedených úsecích
 12. sankce na úseku ŽP
 13. zabezpečuje údržbu Naučné stezky Zelendárky
 14. vyřizování stížností, podnětů občanů na břehu Blanice


Povodňová ochrana obce - Ing. Fialová Jaroslava

Zabezpečuje pořizování aktualizaci povodňového plánu města
Ve vazbě na povodňový plán obce zpracovává a aktualizuje evakuační plán

Krizové řízení - Ing. Fialová Jaroslava

Zajišťuje připravenost správního obvodu obce na řešení krizových situací (krizový zákon)
Zajišťuje připravenost správního obvodu obce na řešení mimořádných událostí (zákon o integrovaném záchranném systému)
Zajišťuje činnost zřízeného krizového štábu obce, tj. koordinuje činnost se složkami IZS, zejména HZS a s krizovým štábem obce s rozšířenou působností


Doprava a silniční hospodářství - Ing. Jaroslava Fialová

Jako silniční správní orgán na místních komunikací na území města Protivína a místních částí Milenovice, Chvaletice, Krč, Těšínov, Záboří, Selibov, Maletice, Myšenec vydává tato rozhodnutí a souhlasy:

 1. zvláštní užívání místních komunikací – např. překopy, lešení
 2. užití místních komunikací pro prodejní činnost, umisťování a provozování reklamních zařízení, předzahrádek, společenských a sportovních akcí
 3. zřizování vyhrazeného parkoviště
 4. užití místních komunikací pro umisťování, skládání věcí nebo materiálu (např. stavební materiál)
 5. uložení inženýrských sítí do místních komunikací
 6. souhlasy k napojení sjezdu na místní komunikaci
 7. vydává rozhodnutí o uzavírce a objížďce na místních komunikacích
 8. řeší problematiku odstraňování vraků na místních komunikacích
 9. vede a aktualizuje pasport místních komunikací v souladu se zákonem o pozemních komunikací
 10. kontrolu dodržování vnitřního předpisu o zimní údržbě a zajišťuje její průběžnou aktualizaci
 11. posuzuje a uplatňuje ve spolupráci s dopravním úřadem návrhy a změny jízdních řádů linkové osobní dopravy, veřejné drážní dopravy
 12. přijímá připomínky k jízdním řádům a předává k řešení příslušným správním orgánům
 13. vede pasport dopravního značení, přijímá připomínky a podněty ke stavu dopravního značení, návrhy na úpravu a nové dopravní značení předává k řešení příslušným správním orgánům
 14. vykonává činnost státního dozoru nad silnicemi II.a III. třídy, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
 15. ukládá pokuty dle zákona o pozemních komunikacích
 16. vyřizuje podněty, návrhy a stížnosti na tomto úseku.
 17. vydává deklaratorní rozhodnutí o určení charakteru komunikace
 18. rozhodnutí o omezení veřejného užívaní komunikace
 19. vydává souhlas s udělením licence dopravcům veřejné linkové dopravy


Úsek správní - Ing. Jaroslava Fialová

 1. určuje přidělování čísel popisných a evidenčních pro budovy dle zákona o obcích, provádí kontrolní činnost na tomto úseku
 2. zajišťuje označování ulic
 3. zajišťuje správu digitální technické mapy města
 4. zajišťuje správu městského informačního systému (MISYS)
 5. eviduje nemovitosti a spolupracuje s katastrálním úřadem


Archivnictví - Ing. Jaroslava Fialová

 1. vede archiv dokumentace staveb a poskytuje informace z tohoto archivu


Úsek kultury a sportu
- Ing. Jaroslava Fialová

 1. eviduje památky, sleduje jejich stav
 2. přijímá hlášení o náhodných archeologických nálezech
 3. zabezpečuje vedení městské kroniky
 4. spolupracuje s Prácheňským muzeem ve věci Městského památníku v Protivíně
 5. zajišťuje kontrolu značení cyklotras v jižní části okresu Písek
 6. vyřizuje podněty a návrhy na tomto úseku


Úsek správy majetku - Ing. Jaroslava Fialová

 1. vykonává dozor nad plněním provozovatelské smlouvy v oblasti technické správy vodovodů a kanalizací v Protivíně a připojených obcích
 2. zabezpečuje investiční činnost na úseku obnovy, výstavby a velkých oprav vodovodů a kanalizací
 3. přijímá podněty, stížnosti na činnost provozovatelské organizace Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. divize Prácheňsko Písek od odběratelů (občanů) týkajících se technologických problémů při dodávkách vody a odvádění splaškových vod


Investiční výstavba - Ing. Jaroslava Fialová

 1. zabezpečuje výběr, přípravu a koordinaci realizace staveb se státní i vlastní investiční dotací pro oblast výstavby bytů a technické infrastruktury
 2. provádí závěrečné vyhodnocení investičních akcí
Úsek požární ochrany – ing. Jaroslava Fialová

 • Zajišťuje úsek požární ochrany podle pokynů starosty města.
 • Zajišťuje podklady a ostatní agendu při zřizování a rušení jednotky nebo požární hlídky SDH města.
 • Zajišťuje akceschopnost jednotek SDH a odbornou přípravu jejích členů.
 • Zpracovává stanovenou dokumentaci týkající se požární ochrany ve městě.
 • Zabezpečuje zdroje požární vody.
 • Zpracovává podklady pro vydání požárního řádu města a jeho aktualizaci.
 • Zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotek SDH na jejich odborné přípravě.