Výstavba

   Správní poplatky za úkony prováděné stavebním úřadem 2013 
   Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
   Adresy dotčených orgánů státní správy a správců sítí
   Ohlášení odstranění
   Ohlášení stavby
   Oznámení o užívání stavby
   Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
   Žádost o územní souhlas
   Návrh na nakládání s odpady v průběhu výstavby
   Oznámení změny v užívání stavby
   Podnět k pořízení regulačního plánu
   Žádost o stavební povolení
   Žádost o územně plánovací informaci
   Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
   Žádost o vydání regulačního plánu
   Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
   Žádost o povolení předčasného užívání stavby

   Žádost o povolení vyjímky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných pož. na využívání území

   Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
   Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
   Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
   Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
   Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
   Vzdání se práva odvolání
   Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území