Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 14. prosince 2021 (úterý) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI + ROZPOČET 2022
2.1. Prodej pozemků p. č. st. 128 a 129 v kú Milenovice
2.2. Prodej pozemku p. č. 2599/20 v kú Protivín
2.3. Prodej pozemku p. č. 2289/2 v kú Záboří u Protivína
2.4. Prodej nemovitostí v kú Protivín (PODZÁMČÍ)
2.5. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2022
2.6. Rozpočtové opatření ZM č. 4
2.7. Rozpočet města Protivína na rok 2022
3) OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA PROTIVÍN
3.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3.2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Protivín
4) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4.1. Příspěvkové organizace – smlouvy o výpůjčce majetku
5) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín