Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města

Žadatel o dotaci z rozpočtu města – Fyzická i Právnická osoba (spolky a pod) podávají žádost na tiskopisech zveřejněných na webových stránkách města.
Součástí žádosti musí být tyto přílohy:
1. Prohlášení žadatele o dotaci o účasti v jiných právnických osobách
2. Výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti (www.justice.cz)
3. Výpis z evidence PO, spolků apod.,
4. Doklad o vedení účtu V případě, že se skutečnosti v bodu 3 a 4 neliší od poslední předložené dokumentace, stačí čestné prohlášení.
5. Plná moc – v případě, že žádost podává jiná osoba než je statutární zástupce uvedený ve výpise.
Žádost včetně povinných příloh budou přijímány vždy do 31.ledna běžného roku.

Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru MÚ Protivín