Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: KINOSÁL MěKS PROTIVÍN
Doba konání: 3. června 2021 (čtvrtek) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Dohoda o zrušení věcného břemene – udržování plotu na p. č. 444/1 kú Protivín
2.2. Kupní smlouva – vodovod a kanalizace dle projektu „Myšenec ZTV na okraji zást."
2.3. Smlouva o bezúplatném převodu – komunikace v kú Protivín
2.4. Prodej pozemků v kú Protivín (lokalita na Ostrově)
2.5. Prodej pozemku p. č. 476/1 v kú Myšenec
2.6. Prodej pozemků v kú Protivín (u pneuservisu Veselý)
2.7. Směna pozemků v kú Těšínov u Protivína
2.8. Směna pozemků v kú Těšínov u Protivína a Krč u Protivína
2.9. Prodej pozemků v kú Milenovice (areál bývalého JZD v Milenovicích)
2.10. Změna použití příspěvku – ZŠ Protivín
2.11. Rozpočtové opatření zastupitelstva č. 1/2021
2.12. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín za rok 2020
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín