Zasedání Zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: KINOSÁL MěKS PROTIVÍN
Doba konání: 17. PROSINCE 2020 od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI,
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021
2.1. Prodej pozemků p. č. 2609/2 a p. č. 2384/13 v kú Protivín
2.2. Prodej pozemku p. č. 2289/3 v kú Protivín
2.3. Prodej části pozemku p. č. 802/3 v kú Protivín
2.4. Koupě pozemků p. č. 446/3 a p. č. 452/5 v kú Záboří u Protivína
2.5. Prodej pozemků p .č. 1416/7 a p. č. 1399/5 v kú Krč u Protivína
2.6. Prodej pozemku p. č. 1160/5 v kú Chvaletice u Protivína
2.7. Uzavření a podepsání dodatků k darovacím smlouvám
2.8. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2021
2.9. Návrh rozpočtu města na rok 2021 a rozpočtového výhledu města
na roky 2022-2025
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín