Zasedání Zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 8. září 2020 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej částí pozemků v kú Protivín (umístění trafostanice E.ON.)
2.2. Prodej pozemku p. č. 1160/5 v kú Chvaletice u Protivína
2.3. Prodej pozemku p. č. 791/35 v kú Chvaletice u Protivína
2.4. Prodej pozemku p. č. 1199/12 v kú Maletice
2.5. Prodej části pozemku p. č. 660/4 v kú Milenovice
2.6. Zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 2385/5 v kú Protivín
2.7. Veřejná sbírka
2.8. Rozpočtové opatření č. 2/2020
2.9. Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
2.10. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Odpověď ve věci komplexních pozemkových úprav Milenovice
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín