Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 9. června 2020 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Smlouva o úvěru na financování akce „Financování investičních akcí zahrnutých do rozpočtu města Protivína na rok 2020 konkrétně investic
- Komunikace Myšenec – Chalupecká
- KD Protivín – dodávka montáž křesel (kinosál)
- Rekonstrukce ZŠ Protivín
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Projekt „Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku" – pasporty infrastruktury obcí
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín