Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 10. března 2020 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej pozemku p. č. 192/47 v kú Myšenec
2.2. Prodej pozemku p. č. 88/10 v kú Záboří u Protivína
2.3. Darování pozemků v kú Protivín od Jihočeského kraje
2.4. Koupě pozemků v kú Protivín od Pivovar Protivín, a.s.
2.5. Prodej pozemku p. č. 62/7 v kú Protivín
2.6. Výkup pozemku p. č. 2799/8 v kú Protivín od ČD, a.s.
2.7. Komplexní pozemková úprava Maletice
2.8. Účetní závěrka města za rok 2019
2.9. Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací
2.10. Rozpočtové opatření ZM č. 1
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
3.1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín