Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 10. prosince 2019 (ÚTERÝ) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej stavby čp. 28 vč. pozemku p. č. st 17 v kú Chvaletice
2.2. Prodej pozemků p. č. 618/17 a 622/2 v kú Krč u Protivína
2.3. Prodej pozemku p. č. 2693/12 v kú Protivín
2.4. Prodej pozemků p. č. 864/3 a 797/2 v kú Protivín
2.5. Darování pozemků v kú Protivín od Jihočeského kraje
2.6. Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.7. Obecně závazné vyhlášky města Protivín o místních poplatcích ze psů, za využívání veřejného prostranství a z pobytu
2.8. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020
2.9. Rozpočet města Protivín na rok 2020
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín