USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZM konaného dne 18. 12. 2018
2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej části pozemku p. č. 2442/1, ost. plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v kú Protivín na umístění trafostanice za cenu 775,- Kč/m2 a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej pozemku p. č. 2382, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5979 m2 v kú Záboří u Protivína.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej části pozemku p. č. 100/14, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 30 m2 v kú Protivín.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.
2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2019 pro
- FK Protivín z.s. ve výši 410.000,- Kč v předloženém znění
- Slavoj Protivín z.s. ve výši 170.000,- Kč v předloženém znění
- Platan Protivín z.s. ve výši 100.000,- Kč v předloženém znění
- Jihočeský Taehan z.s. ve výši 80.000,- Kč v předloženém znění
- SDH Milenovice z.s. ve výši 56.000,- Kč v předloženém znění.
2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje předložený aktualizovaný Soupis nových pozemků pro Komplexní pozemkovou úpravu v kú Maletice (LV 4 – vlastník Anna Novotná, LV 221 Marie Vepřeková – město Protivín jako opatrovník).
3.1. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s poskytnutím odměn neuvolněným členům zastupitelstva města do výše souhrnu odměn za výkon funkce člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města.