Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání IV. zasedání Zastupitelstva města Protivín. Místo konání: Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337 (kinosál)
Doba konání: 22. 12. 2015 (úterý) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Finanční a majetkové záležitosti – rozpočet 2016
5) Různé, diskuze a návrh usnesení
6) Závěr
Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín