Projekt péče o stromy Protivín

Odbor výstavby, dopravy a ŽP Městského úřadu v Protivíně v měsících květen a červen loňského a letošního roku provedl místní šetření, mapování dřevin a to parků, alejí, uličních stromořadí, doprovodné zeleně komunikací v obci Protivín. Proběhlo zmapování jednotlivých lokalit veřejné zeleně v počtu 669 kusů dřevin, ve většině případů se jednalo o pozemky města Protivín. Toto mapování bylo provedeno u dřevin, které se nachází v prostředí obývaném lidmi, kde je hlavním parametrem provozní bezpečnost.
Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti odbor výstavby, dopravy a životního prostředí MěÚ v Protivíně navrhl komplexní hodnocení stavu stromů, které zrealizovala odborná firma ve spolupráci s odborem výstavby, dopravy a životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny v průběhu podzimu roku 2013 a v jarních měsících letošního roku. Výsledkem komplexního hodnocení stromů bylo zjištění atributů u 472 ks dřevin, které popisují stav stromu s důrazem na jeho provozní bezpečnost, zdravotní stav, stabilitu. Pro každý strom je navržen potřebný pěstební zásah, včetně jeho naléhavosti a doby opakování. Je určena technologie ke každé z dřevin, jako je např. instalace bezpečnostních a zdravotních vazeb, lokální redukce z důvodu stabilizace, úprava podchodné/podjezdové výšky. Výstupem odborného hodnocení je i určení dřevin se stupněm naléhavosti kácení s nejvyšší naléhavostí a vysokou naléhavostí.
Primárním účelem tohoto zpracovaného projektu „Stromy pod kontrolou" bylo vytvoření široké databáze informací na portálu o stromech, které se nachází na veřejně přístupných plochách a tento portál umožní její logickou a efektivní kontrolu a správu.
Komplexní hodnocení stavu dřevin je podkladem pro další kroky k zajištění ošetření stromů, které se nachází ve frekventovaných lokalitách navštěvovaných veřejností. Ošetřování dřevin odbornou firmou bude zahájeno v letošním roce.
 
Bc. Jaroslava Fialová, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí