Stanovisko – „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014-2020“

Oznamujeme zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014-2020 na venkovní úřední desce MěÚ v Protivíně a na internetových stránkách www.muprotivin.cz. Návrh koncepce tohoto programu byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněné stanovisko vydal příslušný orgán Ministerstva životního prostředí na základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, veřejnosti, zpracovaného vyhodnocení a výsledků veřejného projednání. Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce , kód koncepce MZP128K.
Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Bc. Jaroslava Fialová